Narek. The Book of Sadness (Leather Cover)

Shipped from US
No reviews

Price:
Sale price$20.99

Shipping calculated at checkout

Description

Narek. The Book of Sadness (Leather Cover)

Title in Armenian Գրիգոր Նարեկացի - Մատյան ողբերգության
Author(s) Grigor Narekatsi
Language(s) Armenian
Publisher(s) MHM Gratun
Year 2014
Pages 548
Binding hardcover
Printing Black & White
Size 11 x 14.5 cm
tags: narekaci, narekatsi, grigor narekatsi, gregory of narek, matyan voghbergutyan, matean voghbergutean, matyan voxbergutyan, narek, Նարեկ

You may also like

Recently viewed